Az általános szerződési feltételek letölthető PDF formátumban a következő linkre kattintva: ÁSZF letöltése

Bevezetés

A BEFLUENCE.EU ÁSZF szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Oliana Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett BEFLUENCE.EU elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.befluence.eu/ ) jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.befluence.eu/altalanos-szerzodesi-feltetelek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Oliana Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 1067 Budapest, Szondi utca 22.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
Használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Cégjegyzékszáma: 01 09 895851
Adószáma: 14257535241
Telefonszáma: +3620-222-3674
A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató adatai: Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás Az adatkezelő nem vesz igénybe tárhely-szolgáltatót, saját maga látja el ezt a feladatot.

Hatály és alapvetés:

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen Szabályzat 2019. 08. 02. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a 12019. augusztus 02. [Általános Szerződési Feltételek – BEFLUENCE.EU] feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére és nem jogosult a rendszer használatára.

4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, azok bármely részlete és az azokon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal és tartalmának terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

5. Felhasználó a regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató külön írásbeli engedélye hiányában nem gyakorolhatja a következőket:

 • a szoftvert védő védelmi megoldások, technikai korlátozások megkerülésére irányuló cselekmények vagy műveletek végzése;
 • szoftver átdolgozás, fordítás, visszafejtés, belső felépítés elemzése törvény rendelkezései alapján lehetséges mértéken túl;
 • egy biztonsági másolaton túli további másolatok készítése, illetve a biztonsági másolat rendeltetésétől eltérő (javítás, visszaállítás) felhasználása;
 • nyilvánossághoz közvetítés, közzététel, hozzáférhetővé tétel, terjesztés harmadik személyek számára akár ingyenesen, akár ellenértékért.
 • viszonteladás, time sharing, átruházás, átengedés, al-licencbe adás, bérbeadás, kölcsönbe, haszonkölcsönbe adás, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében harmadik személyek részére.

6. Ha Felhasználó jelen pontban meghatározott korlátozó rendelkezéseket megszegi és ezzel összefüggésben a Szolgáltatónak bizonyítható módon kárt okoz, köteles azt a Szolgáltatónak megtéríteni.

Általános rendelkezések

1. Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

2. Ahhoz, hogy a weboldal teljes körű felhasználója legyen a Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó), először regisztrálnia kell magát.

3. Regisztrált felhasználóként a Felhasználónak lehetősége lesz elérni az BEFLUENCE Marketing online szolgáltatás összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit.

4. A Felhasználó jogosult az BEFLUENCE rendszer saját Admin felületén hirdetéseit kezelni, illetve nyomon tudja a konverziót követni.

5. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

6. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

7. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre (név, e- mail cím, telefonszám, stb.) nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben: (a) valótlan vagy hiányos, vagy érvénytelen adatok megadása, vagy valótlanná illetve érvénytelenné válásuk; (b) a felhasználók személyes adataival vagy a rendszerrel történő bármilyen visszaélés; (c) a szerződés megszűnése.

8. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

9. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős.

10. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

11. A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.

12. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.

13. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató a szoftver használatát engedélyezi, további tanácsokat és támogatást nyújt, beállítási segítségnyújtást ad, belső súgó működtetésével.

14. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal és a BEFLUENCE összes eszközrendszerének, azok bármely részlete és az azokon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal és az eszközrendszerek terjesztésének tekintetében.

15. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató referenciaként valamint marketing célokra felhasználja a Felhasználó logóját, profilképét és/vagy a honlap címét.

16. Tilos a BEFLUENCE bármely eszközrendszerén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

17. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel a BEFLUENCE eszközök bármely tartalom megjelenítő részébe, vagy amelyekre a hirdetések hivatkoznak.

18. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, közösségi oldalakon megjelenített tartalmakért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett tartalmak, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az BEFLUENCE ilyen módon közzétett linkekkel, tartalmakkal kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.

19. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal és a BEFLUENCE eszközrendszerének bármely tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz és a BEFLUENCE eszközrendszereihez való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, az esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

Felelősségek

1. Az BEFLUENCE.EU eszközrendszereinek működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az eszközrendszereken közzétett, nem tőle származó tartalmakkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

2. Szolgáltató nem vállal felelősséget a teljes körű működésért, továbbá a későbbiekben is előállhatnak olyan helyzetek, ami Szolgáltatón kívül áll, erre az esetre Szolgáltató nem jogosult kárpótolni a Felhasználókat.

3. Szolgáltató a Szolgáltatásainak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

4. Ha a fenti rendelkezésre állást nem tudja tartani a Szolgáltató, úgy Felhasználó kárpótlásra tarthat igényt, mely minden esetben egyedi megállapodás kérdése. Az ilyen igényét Felhasználó a Szolgáltató elérhetőségén jelezheti.

5. A szolgáltatás kezdeti időszakában, mindaddig, amíg a rendszer teljesen testre nem lett szabva, az a Felhasználó vállalkozása igényeihez mérten működőképesen fel nem lett állítva, arra az időszakra a 99.5 %-os rendelkezésre állás nem vonatkozik

6. Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • A BEFLUENCE rendszer eszközeinek nem Szolgáltató általi módosításán, megváltoztatásán;
 • A BEFLUENCE eszközrendszerének olyan termékkel, szolgáltatásokkal való összekapcsolásán, amellyel való összekapcsolása a Szolgáltató által kifejezetten nem megengedett;
 • Jogsértő, erkölcsileg kifogásolható, pornográf tartalom esetén;
 • Ha a szolgáltatás és minden egyéb BEFLUENCE eszköz rendeltetésellenes felhasználáson alapul.

7. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatás folyamatos vagy hibamentes lesz, hogy az esetleges hiányosságok ki lesznek javítva, vagy, hogy a Szolgáltatások illetve a szerver, ami elérhetővé teszi őket, vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek lesznek, de minden szükséges és tőle elvárható intézkedést megtesz a hibák mielőbbi kijavítása, elhárítása érdekében.

8. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a BEFLUENCE eszközrendszeren a Felhasználó által elhelyezett anyagok tartalmáért, illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A közzétett tartalmak, információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a BEFLUENCE bármely eszközrendszerén elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

9. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer, a BEFLUENCE bármely eszközrendszerének használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót abban az esetben, ha bizonyítottan köze van a helyzethez, kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terhelheti kártérítési felelősség.

10. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

11. Amennyiben a BEFLUENCE bármely eszközrendszerén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

12. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti az Internet etikai kódexét.

13. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

14. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést, és törölheti a tartalmat. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

15. A Felhasználó az eszközt kizárólag a saját üzletpolitikai megítélése alapján használja, felelősséggel tartozik az adatforgalom tartalmáért és tisztában van az internetes levélküldés szabályaival.

16. A Szolgáltató nem befolyásolja Felhasználó és a Felhasználó hirdetője közötti kapcsolatot, véleményt. A Szolgáltató felelősségre nem vonható az BEFLUENCE jogszerűtlen használatával kapcsolatban. A Szolgáltató nem közvetít kapcsolatot a Felhasználó és annak hirdetője között, csupán mérési adatokat szolgáltat a Felhasználó számára.

17. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan tevékenységet folytat, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkenését célozza meg vagy eredményezheti az szerződésszegésnek minősül és a Felhasználó kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. A kötbér összege 150.000 Ft. Amennyiben a Felhasználó az Interneten, így különösen valamely honlapon ezen tevékenységét reklámozza vagy a Honlappal kapcsolatban közvetített szolgáltatást kíván eladni, a Felek a jogsértést bizonyítottnak tekintik.

Szolgáltatás megtagadása

1. A Szolgáltató a Szolgáltatást megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

2. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a BEFLUENCE eszközrendszereinek működését felfüggeszteni.

3. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

Szerzői Jogok

1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a BEFLUENCE.EU weboldalon és a BEFLUENCE eszközrendszerein, továbbá eszközrendszere és azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal a BEFLUENCE.EU további eszközeinek terjesztésének tekintetében.

2. Miután a BEFLUENCE.EU, mint weboldal, továbbá a BEFLUENCE összes eszközrendszere szerzői jogi műnek minősül, tilos a BEFLUENCE.EU weboldalon és további eszközrendszerén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. A BEFLUENCE.EU weboldalról, valamint a BEFLUENCE további eszközrendszeréről és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

5. Tilos továbbá a BEFLUENCE.EU weboldal továbbá BEFLUENCE bármely más eszközrendszere tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a BEFLUENCE.EU weboldalon, BEFLUENCE további eszközrendszerein vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

6. A BEFLUENCE.EU név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7. Felhasználó nem jogosult eltávolítani a Szolgáltató által részére nyújtott szolgáltatásokon vagy termékeken feltüntetett védjegyeket, szellemi tulajdonjogra utaló jelzéseket.

8. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog. Ennek ellenére Felhasználó a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül, amennyiben meggondolta magát, lemondhatja megrendelését, a Szolgáltatónak küldött erre vonatkozó kérelmével. Adatvédelem A BEFLUENCE.EU adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://www.befluence.eu/adatkezeles

Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Felek a jelen szolgáltatás során megismert minden adatot, ismeretet, műszaki megoldást, elgondolást, információt kötelesek üzleti titokként kezelni.

4. A Szolgáltató a megrendelő adatait, illetve a róla készített statisztikákat nem adja ki. A megrendelő elfogadja, hogy általa nyújtott adatait a szolgáltató saját célú fejlesztésekhez felhasználja.

5. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

6. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés

1. A szolgáltató ügyfélszolgálatán és e-mail címén folyamatosan fogadja a hibabejelentéseket és mindent megtesz a hibák mielőbbi kijavítása érdekében.

2. Hibabejelentés, panasz bejelentés ideje: munkanapokon 8.30-tól-17:00-ig megadása.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501- 525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: [email protected];
Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: [email protected];
Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: [email protected];
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: [email protected];
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: [email protected];
Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554- 250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: [email protected];
Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: [email protected];
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: [email protected];
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500- 749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: [email protected]; 82019. augusztus 02. [Általános Szerződési Feltételek – BEFLUENCE.EU]
Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: [email protected];
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: [email protected];
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: [email protected];
Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520- 860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: [email protected];
Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)- 269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: [email protected] Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: [email protected];
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: [email protected];
Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: [email protected];
Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: [email protected]
Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429- 008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: [email protected]
Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: [email protected]

7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Szerződés létrejötte és hatálya

1. A Felhasználó a BEFLUENCE.EU szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

2. Felhasználó e-mail-ben a regisztráció elküldését követően visszaigazolást kap. A regisztráció és a felhasználás, valamint annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen.

Felek jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

2. A szolgáltatások aktiválásához regisztráció és a működéshez méréshez szükséges adatok megadása szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy szolgáltatása a Felhasználó részére 24 órán belül elérhető és működőképes.

A Szerződés megszűnése

1. A Felek között létrejött határozott időre szóló szerződések kizárólag közös megegyezéssel és rendkívüli felmondással szüntethetők meg.

2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a jelen ÁSZF- ben foglaltakat súlyosan megsérti.

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Budapest, 2019. 08.02.